عكس ها، طرح هاي گرافيكي و... همگي بايد با موضوع خانواده  و بيشتر جنبه كاربردي و آموزشي داشته باشد، به افراد برگزيده جوايزي اهدا خواهد شد.

آخرين مهلت ارسال:‌28 مهرماه

Text to Identify