عكس ها، طرح هاي گرافيكي،نقاشي، شعر، مقاله همگي بايد با موضوع  ازدواج پایدار و بيشتر جنبه كاربردي و آموزشي داشته باشد، به افراد برگزيده جوايزي اهدا خواهد شد.

Text to Identify