ايده مورد نظر بايد در قالب يك جمله و با موضوع ازدواج پایدار باشد.

به بهترين ايده هايي كه جنبه كاربردي و آموزشي داشته باشد هدايايي اهدا خواهد شد.

Text to Identify