ايده  مورد نظر بايد در قالب يك جمله و با موضوع خانواده باشد.

به بهترين ايده هايي كه جنبه كاربردي و آموزشي داشته باشد هدايايي اهدا خواهد شد.

آخرين مهلت ارسال: 28 مهرماه

Text to Identify